top of page
Image by Annie Spratt

כתר הרימון

כתר הרימון

יש לנו ארץ / יפה נהדרת / שבעת מינים בה

כולם תפארת.

בספר אסופה של אגדות יפהפיות על כל אחד

משבעת המינים ובסיומן מדרשים מפי רבותינו.

bottom of page